Regulamin wypożyczalni rowerów SH BIKES

 

1. Wypożyczający ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz cennikiem, jeśli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera umowę cywilnoprawną z SH Bikes Wojciech Sander NIP: 9223068838 zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 

2. Sprzęt jest własnością wypożyczalni SH Bikes Wojciech Sander NIP: 9223068838 22-400 Zamość ul. Płoskie 205a

 

3. Aby wypożyczyć rower należy:

◦ przedstawić dowód osobisty oraz inny dokument ze zdjęciem,

◦ być osobą pełnoletnią,

◦ podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków wypożyczalni,

◦ wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie użytkowania roweru,

◦ wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.

 

4. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających rowery nie będą wypożyczane.

 

5. Na jeden dokument można wypożyczyć jeden rower wraz z dodatkowym wyposażeniem

 

6. Wypożyczany rower jest czysty i sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.

 

7. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.

 

8. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości oraz wykorzystania go w bezpieczny i zgodny sposób z przeznaczeniem.

 

9. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.

 

10. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy.

 

11. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest z góry.

 

12. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.

 

13. W przypadku uszkodzenia roweru, bądź jego części wynikającego z użytkowania roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem, wypożyczalnia naliczy opłatę za usługę naprawy, bądź zakup nowej części do wymiany. Opłata pobierana jest z kaucji, w przypadku, gdy koszt uszkodzenia przewyższa kwotę kaucji wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia całego kosztu naprawy lub uszkodzenia.

 

14. Wypożyczający ma świadomość, że jeżdżenie na rowerze związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania sportów rowerowych mogą podlegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci klienta lub osoby trzeciej. Wypożyczający mimo iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.

 

15. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie do godz. 18.00. Sprawny technicznie i czysty. Wypożyczalnia ma prawo naliczyć 10 zł za mycie brudnego roweru.

 

16. Zwrot roweru po terminie spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem. W przypadku opóźnienia zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni. Wypożyczalnia pobiera opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 30 zł od rezerwacji.

 

17. Brak przedłużenia najmu i brak zwrotu pojazdu po upływie 12 godzin od daty zakończenia najmu zostaje zgłoszony na Policję i traktowany jako przywłaszczenie pojazdu przez Najemcę.

 

18. Firma SH Bikes Wojciech Sander nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.

 

19. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji usługi wypożyczenia roweru.

 

20. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i wykonania usługi wypożyczenia roweu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Najemcy.

 

21. Dane Najemcy będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą wynajęcia sprzętu, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

 

22. Inne nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.).

 

23. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.

 

24. W przypadku nie zastosowania się do zasad obowiązujących w wypożyczalni, pracownik może odmówić wypożyczenia roweru.